Історія

Всеукраїнська Асоціація Фізичної Медицини, Реабілітації і Курортології (ВАФК) є громадською організацією заснованою у 1998 році, зі всеукраїнським статусом, що є провідною організацією в Україні, яка об’єднує спеціалістів у галузі курортології, реабілітації, фізіотерапії та фізичної медицини, санаторно-курортні заклади, медичні та реабілітаційні центри, а також інші підприємства, установи та організації, діяльність яких спрямована на відновлення здоров’я громадян шляхом надання 

послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру з використанням природних лікувальних ресурсів (лікувальних грязей та озокериту, мінеральних та термальних вод, ропи лиманів та озер, природних комплексів із сприятливими для лікування умовами тощо) та із застосуванням фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури та інших методів санаторно-курортного лікування.

Історія
Історія
Історія
Історія

Метою діяльності Всеукраїнської Асоціації Фізичної Медицини, Реабілітації і Курортології є:

 • сприяння розвитку курортології, реабілітаційної медицини та фізіотерапевтичної, санаторно-курортної медичної допомоги шляхом інтеграції наукового та практичного потенціалу членів ВАФК та громадян України;
 • підтримка професійної діяльності у галузі фізіотерапії, курортології, медичної фізичної та психологічної реабілітації (реабілітаційної медицини) членів ВАФК та фахових працівників медичної галузі;
 • надання реабілітаційних, психологічних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, провадження оздоровчої, спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності;
 • надання правової допомоги;
 • задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів членів ВАФК та фахових працівників галузі.

Діяльність Всеукраїнської Асоціації Фізичної Медицини, Реабілітації і Курортології спрямована на досягнення наступних цілей:

 • сприяння діяльності закладів охорони здоров’я, санаторно-курортних, наукових та науково-дослідних установ, розробників, виробників та постачальників медичної техніки, виробів медичного призначення та лікарських засобів;
 • визначення основних напрямків і розробка прогнозних оцінок розвитку фізіотерапії, курортології та реабілітації в Україні та розвитку наукових досліджень, їх виконанню та обміну досвідом;
 • просвітницька, освітня та наукова діяльності в галузях фізіотерапії, курортології та реабілітації;
 • створення та участь у діяльності спеціалізованих Вчених Рад, атестації працівників та акредитації підприємств;
 • сприяння у розробці та експертизі новітніх медичних технологій, методів лікування, медичних приладів, виробів медичного призначення, лікарських засобів;
 • внесення, державним і місцевим органам влади та управління, а також окремим відомствам та організаціям пропозиції щодо вдосконалення організації роботи закладів охорони здоров’я, які належать до їх сфери управління, а також щодо застосування методик фізіотерапії, курортології і медичної, фізичної та психологічної реабілітації (реабілітаційної медицини) та основних форм і методів надання відповідної допомоги;
 • сприяння розвитку медичного туризму в Україні та за її межами;
 • сприяння у розробці та впровадженню членами ВАФК власних медико-соціальних програм та залучення до цього фахових спеціалістів.

Для виконання статутних завдань в установленому законодавством України порядку ВАФК має право та визначає такі напрямки діяльності:

 • популяризація новітніх досягнень в галузі фізіотерапії, курортології та медичної, фізичної і психологічної реабілітації;
 • створює умови підвищення кваліфікації членів ВАФК та відповідних фахівців у галузі фізіотерапії, курортології та медичної фізичної і психологічної реабілітації (реабілітаційна медицина);
 • внесення пропозицій відповідним органам державної влади щодо номенклатури фізіотерапевтичної апаратури і раціонального використання природних лікувальних ресурсів, а також щодо номенклатури, обсягу і системи підготовки фахівців фізіотерапевтичного профілю та споріднених спеціальностей;
 • сприяє аналізу і експертизі чинних та впровадження новітніх методів профілактики, лікування та реабілітації різних захворювань з застосуванням різних чинників та опрацюванню рекомендацій щодо їхнього практичного використання, розробка стандартів лікування, клінічних протоколів, технічних карт у галузях курортології та медичної фізичної і психологічної реабілітації (реабілітаційна медицина);
 • бере участь у розробці рекомендацій щодо оцінки якості та стандартизації, зберігання і раціонального використання природних лікувальних ресурсів, форм та препаратів, створених на їх основі, а також апробації фізіотерапевтичного обладнання;
 • у межах власної компетенції організовує наради, семінари, наукові конференції та бере участь у них, а також у подібних заходах, що організовані іншими юридичними та фізичними особами;
 • здійснює пропагування медичних та гігієнічних знань, організовує виставки, публічні лекції, доповіді та наукові диспути з питань фізіотерапії, курортології та медичної фізичної та психологічної реабілітації;
 • засновує засоби масової інформації та видає в установленому порядку журнали, праці своїх членів, бюлетені, пов’язані з діяльністю ВАФК виключно для виконання статутних цілей та завдань;
 • сприяє становленню і розвитку міжнародних наукових і гуманітарних зв’язків, а також налагодженню зв’язків з іншими суміжними організаціями, як в Україні, так і за її межами;
 • висуває, у встановленому чинним законодавством України порядку, кандидатів до Академій на звання Заслуженого діяча науки і техніки та Заслуженого лікаря, на здобуття державних премій;
 • при формуванні делегацій України подає пропозиції щодо участі членів ВАФК у фахових міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах;
 • безпосередньо формує власну делегацію з членів ВАФК для участі у фахових міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах тощо;
 • може брати участь в акредитації профільних установ, нової медичної техніки і атестації лікарів – членів ВАФК;
 • сприяє організації та проведенню заходів, що направлені на розвиток та удосконалення законодавства у сфері надання медичної допомоги;
 • створює умови для налагодження зв’язків з міжнародними організаціями для обміну досвідом щодо організації роботі профільних медичних закладів;
 • організовує та проводить навчальні та інформаційні програми для підвищення кваліфікації своїх членів та відповідних фахівців;
 • сприяє створенню сприятливих умов для здійснення підготовки та перепідготовки спеціалістів у галузях охорони здоров’я, економіки, суспільних, прикладних, інших наук та у доступі до мережі інформаційного забезпечення та баз даних членів ВАФК;
 • сприяє розвитку духовних та загальнолюдських цінностей;
 • бере участь у наданні членам ВАФК інформаційної та правової підтримки, а також фінансуванні їх направлення на навчання у вищі навчальні заклади, училища, курси підвищення кваліфікації в Україні, в тому числі і за кордон, для подальшого їх залучення до надання медичної допомоги;
 • створює умови своїм членам у розвитку їх професійних та інших потреб;
 • бере участь в розробці та реалізації наукових програм та проєктів, що спрямовані на розвиток системи охорони здоров’я в Україні;
 • бере участь у видавничих та мультимедійних проєктах, що спрямовані на виконання статутних завдань та мети, сприяє своїм членам в організації та публікації інформаційних, методичних та науково-прикладних матеріалів та може створювати власні видавництва;
 • вживає заходи щодо об’єднання громадян України, їх інтелектуальних, матеріальних та інших ресурсів для участі у розвитку медичної допомоги;
 • приймає участь у цільових та комплексних програмах з пріоритетних напрямків діяльності та виконує власні програми;
 • представляє і захищає свої законні інтереси у державних та громадських органах;
 • співпрацює з іншими громадськими об’єднаннями, надає допомогу громадським організаціям, що беруть участь у виконанні проєектів і програм, пов’язаних з метою та завданнями ВАФК;
 • вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері охорони здоров’я;
 • може здійснювати громадський контроль за дотриманням законів, спрямованих на охорону здоров’я;
 • для досягнення мети (цілі) ВАФК може залучати фахівців, які не є її членами;
 • отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • бере участь, у порядку, визначеному законодавством України, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань , що стосуються сфери діяльності ВАФК;
 • бере участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законів України;
 • може засновувати (бути співзасновниками) підприємств (товариств) із статусом юридичної особи, які необхідні для виконання статутних завдань та сприяння їх досягненню;
 • може здійснювати, відповідно до законодавства, підприємницьку діяльність безпосередньо якщо така діяльність відповідає меті (цілям) ВАФК та сприяє її досягненню;
 • здійснює інші види (напрямки) діяльності не передбачені у Статуті ВАФК, що не суперечать чинному законодавству України.